หลักสูตรจักรยานยนต์

หลักสูตรจักรยานยต์ พร้อมอบรบภาคทฤษฏีและสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

ราคาสัญชาติไทย

ระยะเวลาเรียน 2-3 วัน
เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง 1,000 บาท
อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง 500 บาท