หลักสูตรขับรถยนต์

อัตราค่าธรรมเนียมสัญชาติไทย

หลักสูตรรถยนต์ พร้อมอบรบภาคทฤษฏีและสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน
เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชม. 6,000 บาท
อบรมภาคทฤษฎี 5 ชม. 500 บาท

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
อบรม 1 ชม. 300 บาท

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว
อบรม 5 ชม. 600 บาท

หลักสูตรเสริมทักษะการขับรถยนต์
รายชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (เรียนขั้นต่ำวันละ 2 ชั่วโมง)

        โรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ ได้เปิดหลักสูตรการสอนวิธีการขับรถที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มายาวนานกว่า 75 ปี เปิดสอนขับรถยนต์ทั้งระบบเกียร์ธรรมดา และระบบเกียร์ออโตเมติก มีสนามฝึกหัดขับที่ได้มาตรฐานปลอดภัย พื้นที่สนาม 4 ไร่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ติดรถไฟฟ้า MRT ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนจากกรมการขนส่งทางบกตั้งแต่ 10 เม.ย. 2558 เป็นต้นมา มีการเรียนสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้

 • ภาคทฤษฎี มีการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายทางหลวง และกฎหมายจราจรทางบก, การขับขี่รถอย่างปลอดภัย, จิตสำนึก และมารยาทในการขับรถ, ข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล อีกทั้งยังสอนการตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น และดูแลรักษาเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันรถเสียกลางทาง
  มีการใช้ระบบติวสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)ภาคทฤษฎีจากชุดข้อสอบจริง นักเรียนสามารถฝึกทำได้ไม่จำกัดครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ 
 • ภาคปฏิบัติ เริ่มฝึกสอนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถ และพื้นฐานการขับรถยนต์,  การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ, การฝึกหัดขับรถนอกสภานที่ตามสภานถนนจริง และการติวท่าสอบ ตามหลักสูตรมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก โดยมีครูฝึกสอนที่มีความชำนาญผ่านการอบรมครูฝึกจากกรมการขนส่งทางบก

        หลังจากจบหลักสูตร 15 ชม. นักเรียนสามารถเข้ารับการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ที่โรงเรียน หลังจากสอบจบหลักสูตร ทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว จากกรมการขนส่งทางบก หรือสาขาทั่วประเทศ ผ่านการจองคิวออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
 • ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา ไม่มีอาการตาบอดสี
 • ไม่มีร่างกายและสมองพิการจนไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่เป็นโรคลมชัก

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

       สัญชาติไทย

 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด 
 • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ (รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนนำมายื่น)

       ชาวต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง พร้อมหน้าวีซ่าไม่ขาดต่ออายุ หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
 • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยเฉพาะมีที่อยู่นายจ้าง หรือ ใบรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานฑูต หรือ ตม.
 • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 3 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ (รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนนำมายื่น)

ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

 • ทดสอบตาบอดสี
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยา

การเลือกเวลาเรียน

 • จันทร์ -อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8.30-19.30 น.

วิธีการสมัครพร้อมนัดหมายเวลาเรียน

 • สมัครเรียนได้ที่สนามฝึกสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ (ซอยจรัญฯ 12 - อิสรภาพ 33)
 • สมัครเรียนทางออนไลน์ที่ Line@ : @sapanmorn  https://lin.ee/om07BhO

ระยะเวลาในเรียน
      ใช้เวลา 15 ชั่วโมง ดังนี้

       อบรมภาคทฤษฎี 5 ชม.

 •  รอบวันเวลาเป็นไปตามที่ รร.กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันสมัคเรียน


      ฝึกขับภาคปฏิบัติ 10 ชม.

 • นัดหมายล่วงหน้า

 การยกเลิกชั่วโมงเรียน

 • ยกเลิกการจองล่วงหน้าก่อนวันเรียนอย่างน้อย 1-2วัน ในเวลาทำการ 8.30-17.00น. หากผู้เรียนไม่มาเรียนและไม่ได้ยกเลิกการจอง ผู้เรียนต้องชำระค่าปรับ ชั่วโมงละ 300 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

 •  ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง 6,000 บาท
 •  ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง 500 บาท

การทดสอบ

 •  ผู้เรียนต้องมีชั่วโมงเรียนจริงและต้องเรียนครบตามหลักสูตร 15 ชม. จึงจะถือว่าเป็นผู้จบหลักสูตรและสามารถเข้ารับการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้

อายุคอร์สเรียน

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนให้ครบตามหลักสูตรภายใน 90 วัน นับแต่วันสมัคร
 • ผู้เรียนต้องเข้ารับการทดสอบและต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติภายใน 90 วัน นับแต่วันสมัคร

 ในกรณีที่ผู้เรียนทำความเสียหาย

 •  ผู้เรียนต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถานที่หรือทรัพย์สินของโรงเรียนกับโรงเรียน หรือเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินหรือเกิดอุบัติเหตุหรือมีความเสียหาย ประกันวินาศภัยที่โรงเรียนได้ทำไว้ในขณะเรียนขับรถ

การออกหนังสือรับรอง

 • โรงเรียนจะออกหนังสือรับรองให้เพื่อเป็นหลักฐานในการไปขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวที่กรมการขนส่งหรือสาขาทั่วประเทศ โดยมิต้องทำการทดสอบใด ๆ อีก